IRMA-International.org: Creator of Knowledge
Information Resources Management Association
Advancing the Concepts & Practices of Information Resources Management in Modern Organizations

A Privacy Protection Scheme for Cross-Chain Transactions Based on Group Signature and Relay Chain

A Privacy Protection Scheme for Cross-Chain Transactions Based on Group Signature and Relay Chain
View Sample PDF
Author(s): Xiubo Liang (Zhejiang University, China), Yu Zhao (Zhejiang University, China), Junhan Wu (Zhejiang University, China) and Keting Yin (Zhejiang University, China*)
Copyright: 2022
Volume: 14
Issue: 2
Pages: 20
Source title: International Journal of Digital Crime and Forensics (IJDCF)
Editor(s)-in-Chief: Feng Liu (Chinese Academy of Sciences, China)
DOI: 10.4018/IJDCF.302876

Purchase

View A Privacy Protection Scheme for Cross-Chain Transactions Based on Group Signature and Relay Chain on the publisher's website for pricing and purchasing information.

Abstract

Recently, with the rapid development of blockchain technology, the information interaction and value transfer problems between different blockchains have become the focus of research. The cross-chain technology is to solve the cross-chain operation problems of assets and data between different chains. However, the existing cross-chain technology has the problem of identity privacy leakage. Therefore, this article proposes a cross-chain privacy protection scheme for consortium blockchains based on group signature, certificate authority and relay chain. The scheme is divided into three cross-chain service layers, called the management layer, the transaction layer, and the group layer. The management layer is responsible for the forwarding of cross-chain transactions, the transaction layer includes the blockchains that actually participate in cross-chain transactions, and the group layer is responsible for group signature related work. Through this scheme, the identity privacy of both parties to the transaction can be protected during the cross-chain transaction process.

Related Content

Louay Karadsheh, Haroun Alryalat, Ja'far Alqatawna, Samer Fawaz Alhawari, Mufleh Amin AL Jarrah. © 2022. 26 pages.
Wan Chen, Daojun Han, Lei Zhang, Qi Xiao, Qiuyue Li, Hongzhen Xiang. © 2022. 13 pages.
Jing Wang, Jianhou Gan, Jun Wang, Juxiang Zhou, Zeguang Lu. © 2022. 12 pages.
Wenqian Jiang, Ce Zhang, Di Liu, Kaiwei Liu, Zhichao Sun, Jianyuan Wang, Zhongyin Qiu, Weigong Lv. © 2022. 19 pages.
Shaobo Zhang, Yuhang Liu, Dequan Yang. © 2022. 20 pages.
Dawei Xu, Tianxin Chen, Zhonghua Tan, Fudong Wu, Jiaqi Gao, Yunfan Yang. © 2022. 17 pages.
Xiubo Liang, Yu Zhao, Junhan Wu, Keting Yin. © 2022. 20 pages.
Body Bottom